Ciljevi

Kako bi ostvarila svoju viziju i misiju, SŽK je odredila sledeće strateške oblasti i ciljeve za svoj rad u periodu 2014 – 2016:

1) Strateška oblast: Obezbijedjivanje usluga za žene i djecu žrtve nasilja

Cilj SŽK je: Obezbijediti sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći

2) Strateška oblast: Zastupanje i lobiranje vezano za zakone za žene i djecu žrtve nasilja

Cilj SŽK-a je: Unaprijediti položaj žena i djece žrtava nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz poboljšanje pravnog okvira i praćenje njegove implementacije.

3) Strateška oblast: Promocija ženskog prava na život bez nasilja

Ciljevi SŽK su:

Podizanje svijesti o pravu žena na život bez nasilja u javnosti i među relevantnim akterima kroz promociju i kampanje

Podizanje svijesti mladih o pravu žena i djevojaka na život bez nasilja kroz edukacije mladih srednjoškolaca