Podaci o broju prijavljenih slučajeva nasilja za 2013.godine

U toku 2013. godine Sigurnoj ženskoj kući su se obratile za pomoć 477 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja

U skloništu su u toku 2013.godine bile smještene 147 osoba, i to 75 žena i 72-oje djece.

327 puta je pruženo inicijalno savjetovanje u kancelariji SŽK-a, dok je 251 puta  pruženo inicijalno savjetovanje putem telefona. [1]

Prijave policiji su bile u 105 slučajeva.

Nakon inicijalnog savjetovanja sa korisnicama, u skladu sa njihovim potrebama, pružani su sledeći vidovi pomoći:

Psihološka: Od 01.07.2013.god. do 01.01.2014.god. za 38 žena žrtava porodičnog nasilja koje su bile smještene u skloništu SŽK obezbijedjena je grupna i individualna psihološka podrška i savjetovanje.

9 klijentkinja SŽK koje nijesu smještene u skloništu, upućene su na psihološku podršku i savjetovanje u Centar za ženska prava

Pravna – zastupanje stranaka pred sudovima – 11

Pravni savjeti – 103

Pravni podnesci – 109 (tužbe za razvod braka, tužbe za podjelu imovine, tužbe za neplaćanje alimentacije, tužbe za starateljstvo, tužbe za utvrdjivanje očinstva, prvremene mjere, predlozi za izvršenje, odgovori na tužbe, krivične prijave)

Medijacija u kontaktu sa institucijama – 157

Podrška žrtvama porodičnog nasilja kroz institut povjerljivog lica – 45

Poslati dopisi – 126

 


[1] Uslugu inicijalnog savjetovanja u toku 2013.godine pružili smo 578 puta, iako je broj osoba koje su zatražile pomoć SŽK bio 477. U praksi se nerijetko dešava da žrtva porodičnog nasilja više puta zatraži inicijalno savjetovanje (bilo putem tel.ili dolaskom u kancelariju)