Politika je ženskog roda

Politika je sfera dominacije i tzv. „krug moći“, pa je dodatno otežan ulazak ženama. Iako je posljednjih godina napravljen pomak u osvješćivanju žena o potrebi da budu više uključene u političkom životu, Crna Gora je i dalje veoma daleko od ispunjavanja međunarodnih standarda koji se tiču ravnopravne zastupljenosti polova u politici. Prisustvo rodnih stereotipa direktno […]